Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

Burmistrz Miasta Łęczyca podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca w roku szkolnym 2016/2017 oraz terminy postępowania rekrutacyjnego.
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 14 rząd B, miejsce 23 rząd B, miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 28.01.2016 r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 28.01.2016 r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 24 721 03 47.
więcej

Można składać wnioski o dodatkowe świadczenia rodzicielskie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy z początkiem stycznia br. przyjmuje wnioski o dodatkową wypłatę świadczenia rodzinnego zwanego „rodzicielskim”. O świadczenie mogą starać się osoby, które zostały rodzicami, a którym nie przysługuje zasiłek macierzyński wypłacany na wcześniejszych zasadach. Świadczenie to przysługuje więc osobom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne (umowy zlecenie, o dzieło), osobom bezrobotnym i studentom. Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego i więcej informacji można uzyskać w siedzibie MOPS przy ul. Ozorkowska 8 w Łęczycy - pokój Nr 6.
więcej

Gdzie zgłosić awarię oświetlenia ulicznego

Konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łęczyca zajmuje się firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Wszelkie uwagi w zakresie jego funkcjonowania w tym nieprawidłowości i zgłoszenia awarii można kierować pod numerem telefonu 801-800-103 (czynny całodobowo). Awarie można zgłaszać również do bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Łęczycy pod nr telefonu 24 721 03 37 (w dni robocze w godzinach pracy urzędu). W zgłoszeniu prosimy podać lokalizację awarii tj. ulicę, nr nieruchomości oraz rodzaj awarii (tj. np. że nie świeci się jedna lub kilka lamp, lub lampa mruga).
więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2016r.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.2.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.


Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.4.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Załączniki do zarządzenia Nr 120.4.2016 - formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu

więcej

Konkurs ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowe informacje zawiera:
Zarządzenie Nr 120.2.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 stycznia 2016r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 120.2.2016
więcej

W Łęczycy działa już bezpłatna pomoc prawna
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ) informujemy, iż na terenie powiatu łęczyckiego Bezpłatna Pomoc Prawna będzie świadczona w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 13 w pokoju nr 112 ( tel. 885-10-60-60).
więcej

W Łęczycy rusza Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przemocą

12 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy po raz pierwszy rozpocznie się dyżur specjalistów z zakresu psychologii, prawa i zapobiegania przemocy, w ramach Punktu Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przemocą. Nieodpłatną pomoc w krytycznych życiowych sytuacjach będą mogły uzyskać wszystkie osoby, które na co dzień zagrożone są lub doświadczają różnych rodzajów przemocy – fizycznej, psychicznej. Wszystkie osoby udające się na dyżur mają zagwarantowaną anonimowość. By uzyskać pomoc wystarczy zgłosić się we wtorek (12.01) od godziny 9.00 do 17.00 do Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Uzależnień – Mariusza Mieczyńskiego (Urząd Miejski w Łęczycy (ul. Konopnickiej 14) pok. 46a).
więcej

wszystkich aktualności: 8