Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi (Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 08 marca 2011 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie do składu Komisji Konkursowej opiniującej w/w oferty. Kandydatów należy zgłaszać wypełniając załączony formularz do dnia 04 kwietnia 2011 rok w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 lub do Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pokój 46 a.
więcej

„Warsztaty aktywizujące kobiety z terenów wiejskich”

Joanna Skrzydlewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Agnieszka Hanajczyk - Poseł na Sejm RP uprzejmie zapraszają na „Warsztaty aktywizujące kobiety z terenów wiejskich”
więcej

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2011

Informujemy, że na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 (Dz. U. Nr 40 poz. 209) w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 r., termin tego przedsięwzięcia na terenie kraju ustalony został na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 30 czerwca. Na terenie powiatu łęczyckiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w terminie od 4 kwietnia do 21 kwietnia 2011 r.
więcej

ZARZĄDZENIE nr 35/2011

ZARZĄDZENIE nr 35/2011 z dnia 08 marca 2011 roku Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.
więcej

Zarządzenie Nr 34/2011

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej

„Nasz przyjaciel Dinuś

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Nasz przyjaciel Dinuś”, który został ogłoszony w ramach realizowanego przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
więcej

Ogłoszenie

Schronisko dla zwierząt w Łęczycy czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08:00 do 16:00. Tel. kontaktowy 506 283 727
więcej

Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY informuje, że:

w okresie od stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „ŁĘCZYCKA INTEGRACJA”
więcej

Zaproszenie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęczycy zaprasza na VII Targi Edukacyjne dla młodzieży gimnazjów Powiatu Łęczyckiego. Targi odbędą się w Domu Kultury w Łęczycy dnia 24.03.2011 roku. Rozpoczęcie Targów o godzinie 08:30
więcej

Konkurs plastyczny "Wiersze pędzlem malowane"

Organizator konkursu: Filia nr4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy

Cele konkursu:

1. Popularyzacja poezji w Roku Czesława Miłosza

2. Zachęcenie do czytania wierszy polskich poetów

3. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka

więcej

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 r. zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku otrzymają n/w kluby sportowe:
więcej

Nabór do Przedszkoli

Informujemy, że od 1 marca do 31 marca br. trwa nabór do Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca.

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do wybranego Przedszkola i wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.


Regulamin rekrutacji
Harmonogram rekrutacji

więcej

wszystkich aktualności: 12