Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

„Mogę liczyć na pomoc” - wyrównywanie szans edukacyjnych

Gmina Miasto Łęczyca informuje, iż projekt pn. „Mogę liczyć na pomoc” znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania. Projekt został złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 209 356,00 PLN. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których przeprowadzone zostaną zajęcia. Projektem objęci zostaną uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Łęczyca. Łącznie 290 uczniów. Od września 2012r. Szkoła Podstawowa nr 3 i 4 w Łęczycy będzie realizować zajęcia dla uczniów z zaburzeniami umiejętności szkolnych jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty.
więcej

Konsultacje społeczne w ramach projektu "Program kreacji i promocji marki województwa łódzkiego z planem wdrożenia w latach
Harmonogram spotkań:


03.08 - Kutno, Hotel Rondo

06.08 - Skierniewice, Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

07.08 - Łódź, Centrum biznesowe Synergia
Planowane rozpoczęcie wszystkich spotkań - godzina 10:00 (czas trwania to ok. 3-4h).

więcej

wszystkich aktualności: 2