Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Sprostowanie do konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Sprostowanie do konkursu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – pkt 5 ppkt d Załącznika do Zarządzenia nr 120.124.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta Łęczyca otrzymuje brzmienie: 5. Termin składania ofert:

d) Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
więcej

wszystkich aktualności: 1