Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Sesja nr XLII Rady Miejskiej

Zapraszam na sesję nr XLII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 1615, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.


 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

 4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2014 – 2020.


 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2013r oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2013.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2013.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Miasta Łęczyca.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca”


 12. Zapytania i wolne wnioski.


 13. Sprawy różne.


więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 1615 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek posiedzenia:


 1. Informacja o działalności Domu Kultury w Łęczycy w roku 2013.


 2. Opinia Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2014 – 2020.


 3. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca.


 4. Sprawy różne.


więcej

Posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2014r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek posiedzenia:


 1.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie odroczenia terminów zapłaty, rozkładania na raty wierzytelności z tytułu wynajmowania, użytkowania oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.


 2. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.


 3. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020.


 4. Sprawy różne.


więcej

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Komisja Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 16.15 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 5