Sprostowanie do artykułu pt. „Inwestowali czyli wydali 1,5 mln zł”
2006-10-19 13:46:20

Członkowie komisji rewizyjnej znów ośmieszyli się podczas kontroli PGKiM. Kontrolowali firmę, ale właściwie to nie wiedzieli, co zamierzają skontrolować. Najważniejszym celem było udowodnienie, że spółka już niedługo zbankrutuje, ponieważ remontuje chodniki, kupuje sprzęt do działalności, dba o wizerunek przedsiębiorstwa.

Żądali papierów, ale sami nie wiedzieli jakich. Ważne było to, żeby wzbudzić wśród mieszkańców miasta niepokój i strach. Z podobną sytuacją spotkaliśmy się, gdy członkowie komisji rewizyjnej informowali Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi o wielu i zdaniem nieprawidłowościach. I, co? RIO odrzuciło zarzuty i wręcz ośmieszyło argumenty, którymi szafowali członkowie komisji rewizyjnej. Podobnie ma się rzecz jeśli chodzi o PGKiM.

Jaka jest prawda o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wyjaśnia Prezes PGKiM. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

 

Sprostowanie do artykułu pt. „Inwestowali czyli wydali 1,5 mln zł” zamieszczonego w Dzienniku Łódzkim w dniu 13.10.2006r. w dodatku Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca, na stronie nr 3 TEMAT TYGODNIA.

W dniu 31.08.2006r. wpłynęło do PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. Upoważnienie Do Przeprowadzenia Kontroli od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca Pana Waldemara Miksa.
Na podstawie niniejszego upoważnienia w dniu 31.08.2006r. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie stawiła się w siedzibie Przedsiębiorstwa. W tym samym dniu Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca złożył w siedzibie Spółki jeszcze trzy pisma.
Pierwsze z nich dotyczyło prośby o informowanie Komisji w przypadku, gdyby przekroczyła ona swoje kompetencje żądając dokumentów znajdujących się w Spółce niepodlegających kontroli.
Drugie pismo dotyczyło prośby o przygotowanie informacji na temat rachunku zysków i strat Spółki, w tym stanu finansowego Spółki na dzień 01.12.2005r. oraz sprawozdania na temat kosztów i zysków poniesionych od dnia 01.12.2005r. do chwili obecnej, z uwzględnieniem zobowiązań finansowych do końca 2006r.
Trzecie pismo stanowiło informację Zespołu Kontrolnego dotyczącą przeanalizowanych w dniu 31.08.2006r. dokumentów, tj. umowy PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o., Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu Spółki.
W dniu następnym, tj. 01.09.2006r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca wniósł na piśmie prośbę o przygotowanie na piśmie następujących informacji:
- schemat organizacyjny PGKiM.
- dokumentacja związana z realizacją zadania – zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych.
- dokumentacja związana z realizacją zadania – zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów.
- dokumentacja związana z realizacją zadania – zakup płyt chodnikowych i krawężników.
- dokumentacja związana z realizacją zadania – Edukacja Ekologiczna.
- dokumentacja związana z realizacją inwestycji sieć wodno – kanalizacyjna i sanitarna w ulicy Kaliskiej.
Ponieważ Komisja Rewizyjna domagała się oryginałów dokumentów, w dniu 04.09.2006r., zgodnie z posiadaną opinią prawną, złożyliśmy na piśmie informację do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca odnośnie udostępniania wszystkich dokumentów na miejscu, w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa.
W dniu 07.09.2006r. Komisja Rewizyjna spisała w Przedsiębiorstwie dwa protokoły dotyczące przyjęcia ustnych oświadczeń pracowników Spółki, dotyczących udostępnienia dokumentów Komisji Rewizyjnej.
W ślad za niniejszymi protokołami Przedsiębiorstwo nasze skierowało pismo w dniu 12.09.2006r. do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca odnośnie listy już przedstawionych Komisji dokumentów, z prośbą o wskazanie, jakie jeszcze dokumenty Komisja potrzebuje do przeprowadzenia dalszej kontroli.
W dniu 14.09.2006r. otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że Komisja Rewizyjna oczekuje przedstawienia pełnej dokumentacji nie wskazując jednak, jakich dokumentów oczekuje.
19.09.2006r. po raz kolejny Zarząd Spółki zwrócił się z pisemną prośbą do Komisji Rewizyjnej o wypunktowanie brakujących dokumentów.
W dniu 22.09.2006r. Komisja Rewizyjna po raz kolejny sporządziła pismo, w którym stwierdziła, że nadal nie może otrzymać wszystkich dokumentów, nie wskazując jednak o jakie dokumenty chodzi.
26.09.2006r. już po raz trzeci Zarząd PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. zwrócił się do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca z prośbą o przygotowanie listy brakujących dokumentów, które Przedsiębiorstwo powinno Komisji Rewizyjnej przedłożyć.
Niestety Komisja Rewizyjna do dnia 30.09.2006r., tj. dnia zakończenia kontroli, nie określiła się jakie dokumenty są jej potrzebne.
Nadmienić należy, że tylko jeden dzień kontroli, tj. 31.08.2006r. Komisja Rewizyjna pracowała w dosłownym tego słowa znaczeniu w siedzibie naszego Przedsiębiorstwa. Kolejne wizyty Komisji kończyły się na składaniu pism bądź sporządzaniu notatek, mających na celu oskarżanie Zarządu Przedsiębiorstwa i jego pracowników, że utrudniają prace kontrolne, co oczywiście nie było prawdą. Radni z Komisji Rewizyjnej byli bardziej zainteresowani obecnością Prezesa w Spółce niż właściwą kontrolą dokumentów. Zarząd Spółki chętnie przedstawiłby brakujące dokumenty, gdyby tylko wiedział, jakich dokumentów Komisja Rewizyjna żąda. Tych oczekiwań niestety Komisja Rewizyjna nie potrafiła sprecyzować do ostatniego dnia kontroli.
Biorąc pod uwagę powyższe nie należy się dziwić, że prace Komisji Rewizyjnej nie miały nic wspólnego z pracami kontrolnymi. Niestety Komisja nie potrafiła rozróżnić podstawowych informacji finansowych w Przedsiębiorstwie, tj. przychodów, kosztów i zysków Przedsiębiorstwa, oraz bieżących środków finansowych. Dlatego też zamieszczone informacje w artykule na temat alarmujących wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca, mogą rzeczywiście stanowić rewelację, natomiast nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym.
W związku z zamieszczonymi danymi odnośnie zainwestowanych przez Przedsiębiorstwo kwot i wydanych środków finansowych, co zostało określone w artykule „lekką ręką” informujemy, że podane kwoty 1 745 311,82 zł oraz 176 237,20 zł nie stanowią rzeczywistego obrazu stanu finansów Przedsiębiorstwa i są nieprawdziwe. Na kwotę 1 745 311,82 zł składały się lokaty Przedsiębiorstwa na kwotę 1 000 050,00 zł, a pozostała kwota około 700 tys. złotych były to środki akurat w danym dniu zgromadzone na rachunku bieżącym firmy. Każdy, kto ma w najmniejszym stopniu styczność z finansami Przedsiębiorstwa, takiego jak Spółka z o.o. doskonale wie, że środki zgromadzone na rachunku w danym momencie nie świadczą o stanie finansowym firmy. Co miesiąc na rachunek PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o. wpływa średnio pół miliona złotych, z czego około 485 tys. złotych to bieżące koszty eksploatacyjne Spółki.
Taki stan rzeczy utrzymuje się od wielu miesięcy i tak też wyglądały obroty i koszty Przedsiębiorstwa w całym 2005 roku, czego dowodem był wynik finansowy Spółki około 200 tys. złotych brutto.
Wymieniona w artykule kwota 176 237,20 zł jest kwotą nieprawdziwą. Prawdopodobnie chodziło tutaj o kwotę 176 816,00, która to stanowiła kwotę zwrotu podatku VAT. Tego dnia, tj. 31.08.2006r. stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym firmy wynosił 616 tys. złotych. Stan tych środków zmienia się praktycznie codziennie. Może on być znacznie mniejszy bądź znacznie większy w zależności od wielkości wpływu bądź wypływu środków z rachunku. Wpływ środków pieniężnych na rachunek nie oznacza przychodu Spółki, tak samo, jak przychód nie oznacza wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Nie można zatem w linii prostej od miliona siedemset odjąć sto siedemdziesiąt tysięcy i powiedzieć, że zostało wydane półtora miliona złotych. Dowodem na to, że stan środków na rachunku bieżącym firmy może być różny świadczy fakt, że na przykład na dzień 12.10.2006r. łącznie z lokatami wyniósł on około 500 tys. złotych. Ponadto w dniu 31.08.2006r. kiedy to stan środków na rachunku firmy wynosił 616 tys. złotych, nie zostały doliczone należności, które firma powinna otrzymać od swoich dłużników na kwotę około 200 tys. złotych. Gdyby te pieniądze wpłynęły na czas na rachunek firmy, to stan środków na dzień 31.08.2006r. w wysokości 616 tys. złotych wynosiłby ponad 800 tys. złotych. Dlatego też jeszcze raz podkreślamy, że informacja o wydanych środkach Przedsiębiorstwa w wysokości 1,5 mln złotych jest nieprawdziwa.
Dokonywane przez Przedsiębiorstwo inwestycje, dotyczą jedynie środków zgromadzonych na lokatach oraz środków wypracowanych przez Przedsiębiorstwo w postaci zysku. Środki zgromadzone na rachunku bieżącym firmy nie stanowią środków inwestycyjnych, a są jedynie funduszami do pokrywania kosztów bieżącej działalności Spółki, czyli np.: pensje (ok. 50 % kosztów miesięcznych całej Spółki), zakup materiałów, opłaty, podatki, materiały eksploatacyjne tj. paliwo, itp.
Stąd też do rozliczenia inwestycji należy wziąść pod uwagę w tym przypadku 1 mln zł zgromadzony na lokatach.
Z tego miliona złotych Przedsiębiorstwo zainwestowało do dnia dzisiejszego około 700 tys. złotych, z czego blisko 500 tys. złotych, to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w latach ubiegłych przez poprzedni Zarząd. Pozostałe środki, tj. około 200 tys. złotych, to wkład własny do udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi pożyczki, umarzalnej w 25 %, na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu odpadów, w tym surowców wtórnych oraz zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki.
Dla przykładu na dzień 12. 10. 2006r. na lokacie Przedsiębiorstwo posiadało około 300 tys. złotych. W tym dniu stan rachunku bieżącego Przedsiębiorstwa wynosił około 200 tys. złotych, co w sumie daje 500 tys. złotych.
Powyższe informacje pokazują, jak łatwo można przekręcić bądź niezrozumieć otrzymanych informacji. Stan finansowy Spółki jest dobry i nie zagraża jej w najmniejszym stopniu utrata płynności finansowej. Przedsiębiorstwo realizując różnego rodzaju inwestycje realizuje tym samym zadania własne Gminy. To właśnie Gmina jest zobowiązana do segregacji odpadów, do pomniejszenia ilości składowanych odpadów na składowisku odpadów, do utrzymania porządku i czystości w Gminie, do utrzymania właściwej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, do zapewnienia właściwej administracji nieruchomości, itp.
Te obowiązki, niosą ze sobą określone koszty, które Gmina powinna wygospodarować w swoim budżecie. Jak dotychczas udało się wygospodarować tylko środki na zarządzanie nieruchomościami. Pozostałe obowiązki spoczęły na PGKiM w Łęczycy Spółka z o. o. Dlatego też, Przedsiębiorstwo stara się realizować je, jak najlepiej i na miarę swoich możliwości. Potrzeby są ogromne, jednak ich realizacja może się odbywać sukcesywnie w miarę możliwości finansowych, stąd też Przedsiębiorstwo stara się pozyskiwać środki z zewnątrz.
Komentując w dalszej części zamieszczony artykuł, akcja edukacyjna dotycząca promowania selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców, w tym impreza na rynku miasta, to elementy promocji. Tego typu inicjatywy wiążą się z kosztami, które zostaną pomniejszone poprzez dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wprowadzenie edukacji oraz systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście nie wymagały zgody Rady Nadzorczej PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o., ani tym bardziej Rady Miasta Łęczycy. Działania proedukacyjne, czy też sama działalność związana z prowadzeniem selektywnej zbiórki mieści się w zakresie działalności Przedsiębiorstwa, zgodnie z Umową Spółki jako Gospodarowanie Odpadami. Jest niezbędna do realizacji wytycznych określonych w Ustawie o odpadach oraz Dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących gospodarki odpadami.
Odnośnie modernizacji sieci wodociągowej na odcinku Krzepocin – Łęczyca, należy powyższe skomentować w następujący sposób. Remont tego odcinka wodociągu wymaga znacznie wyższych nakładów niż milion czy dwa miliony złotych. Wstępnie tę inwestycję można oszacować na około 7 mln zł. Takich środków poprzez skrupulatne oszczędzanie Przedsiębiorstwo nie zgromadziłoby przez najbliższe 35 lat. Dlatego też z bieżących zysków Przedsiębiorstwa można realizować tylko drobne inwestycje, wszelkie pozostałe muszą być realizowane ze środków zewnętrznych.
Powyższe nie stanowi filozofii obecnego Zarządu PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o., a jest jedynie zwykłym rachunkiem ekonomicznym.
Poza tym informacje podane w artykule, dotyczące wykonanych remontów w siedzibie PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. na kwotę 143 507,00 zł są nieprawdziwe, ponieważ koszt remontu i adaptacji pomieszczeń biurowych wyniósł w całości 45 tys. złotych. W zamian za to, nasi klienci są obsługiwani w godnych warunkach, a pracownicy naszego Przedsiębiorstwa pracują w schludnych pomieszczeniach, co wydaje się być pozytywnym przejawem.
W tym miejscu należy zaznaczyć po raz kolejny, że tego typu inwestycje dokonywane są z zysków wypracowanych przez Spółkę, a nie ze środków, jakie wpływają do firmy z tytułu świadczonych usług.
Odnośnie zarzutów mieszkańców, zamieszczonych w artykule, dotyczących miejsc rozstawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, Przedsiębiorstwo nasze zobowiązuje się do przeanalizowania powyższej sprawy i zmiany istniejącej sytuacji na bardziej dogodną dla naszych mieszkańców.
Reasumując, Zarząd PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o. informuje, że obawy Radnych Rady Miasta Łęczyca, co do kondycji finansowej Przedsiębiorstwa, są absolutnie nieuzasadnione.
Jak wyżej wspomniano Przedsiębiorstwo jest w dobrej sytuacji finansowej i nie zagraża mu utrata płynności finansowej. Co więcej PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o. począwszy od przyszłego roku przez lata kolejne planuje pozyskiwanie środków zewnętrznych na wszelkie niezbędne inwestycje w mieście.
 

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Katarzyna Byjoś

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej