Nabór wniosków - stypendium sportowe dla osób fizycznych (zawodników) w 2011 roku
2011-05-06 12:03:57

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór wniosków o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych (zawodników) w 2011 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w 2010 r.


I. Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Wnioski mogą składać zawodnicy, trenerzy lub kluby sportowe, których zawodnik jest członkiem.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na stypendia sportowe stanowi kwotę 30.415,00 zł.

III. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego:
1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi od 16 roku życia zrzeszonemu w klubie sportowym mającym siedzibę i działającym na terenie Miasta Łęczyca, który w barwach tego klubu we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w 2010 roku uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
             1) zajął miejsce 1 – 3 w Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski,
             2) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata lub Europy,
             3) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich,
             4) posiada klasę sportową: od I do mistrzowskiej międzynarodowej.
W/w warunki stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.
2. Zawodnik może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plan startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa powyżej, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.

IV. Termin i miejsce składania wniosków:
1. Wnioski o stypendium należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach: 8.00 -15.30, wtorki w godzinach: 8.00-17.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data nadania wniosku na poczcie) na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w terminie do dnia 27 maja 2011 roku /włącznie/.
2. Złożony wniosek musi być zgodny ze wzorem określonym w załączniku do Uchwały Nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.
3. Wnioski należy złożyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres oraz adnotację „Stypendium sportowe na 2011 rok”.

V. Załączniki do wniosku:
Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego należy dołączyć:
     a) oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego,
             b) plan startów i przygotowań zawodnika ze wskazaniem okresu, w jakim będzie realizowany,
         c) dokumenty potwierdzające uzyskane wyniki sportowe, o których mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia,
             d) inne dokumenty ważne zdaniem wnioskodawcy dla przedstawionego wniosku.

VI. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania wniosków:
1. Otwarcie i rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie 21 dni od upływu terminu wyznaczonego w niniejszym ogłoszeniu na składanie wniosków.
2. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, prawidłowo wypełnione i złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
4. Oceny złożonych wniosków dokona Komisja Opiniująca powołana w drodze zarządzenia przez Burmistrza Miasta Łęczyca, w którym określony będzie także regulamin pracy komisji.
5. Komisja Opiniująca wnioski może żądać złożenia przez wnioskodawcę, w określonym przez Komisję terminie wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonego wniosku.
6. Komisja rozpatruje wnioski i niezwłocznie przedkłada Burmistrzowi Miasta opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym zawodnikom. Wniosek Komisji określa proponowaną wysokość stypendium i okres jego wypłacania. Opinia i wnioski Komisji nie są dla Burmistrza wiążące.
7. Komisja określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz koszty związane z uprawianą dyscypliną sportu.
8. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium, jego wysokości i okresu wypłacania podejmuje w drodze zarządzenia /w terminie 14 dni od dnia przedłożenia wniosku przez Komisję/ Burmistrz Miasta Łęczyca po uprzednim zapoznaniu się z wnioskami Komisji Opiniującej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
9. Burmistrz Miasta przyznaje stypendia w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta.
10. Wykaz zawodników, którym przyznane zostaną stypendia sportowe podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie:
       1) w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.leczyca.info.pl,
       2) na stronie internetowej: www.leczyca.info.pl,
     3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14.

VII. Uwaga
Dodatkowe informacje o naborze wniosków, w tym obowiązujący formularz wniosku można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca (Referat Oświaty, Kultury i Sportu - II piętro, pokój nr 38).

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej