Historia budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy
2015-03-31 10:04:42

Nasze miasto z racji swojej ponad tysiącletniej historii posiada wiele zabytkowych obiektów z bardzo bogatą, pełną chwały przeszłością. Należą do nich zespół zamkowy, zespół klasztorny bernardynów i dominikanów, kościół parafialny pw. św. Andrzeja, baszta obronna, park miejski czy liczne domy z XIX wieku. Do tych obiektów możemy zaliczyć również budynek naszego gimnazjum. Jego historia rozpoczyna się w latach 1920-1922.

 


To właśnie wtedy rozpoczęto budowę szkoły1, którą przeprowadzał przedsiębiorca Lubelski. Dwa skrzydła wybudowano z funduszy miejskich. Pieniądze na trzecie przeznaczył sam przedsiębiorca. W ten sposób przy ówczesnej ulicy Solnej w Łęczycy powstał budynek szkolny.

Od 1926 roku mieściły się tutaj publiczne szkoły powszechne2: Szkoła Powszechna nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (męska), Szkoła Powszechna nr 2 im. Królowej Jadwigi (żeńska) oraz Szkoła Powszechna nr 3 im. Berka Joselewicza (przeznaczona dla młodzieży żydowskiej). Wszystkie szkoły przy ul. Solnej działały oficjalnie do 18 stycznia 1940 r. (tj. do chwili zamknięcia polskich szkół przez niemieckiego okupanta). W 1931 roku przeniesiono do budynku Szkołę Ćwiczeń, która spełniała bardzo ważną rolę w praktycznym przygotowaniu kandydatów na nauczycieli do pełnionego zawodu. Szkoła ta działała do wybuchu II wojny światowej.

W pierwszych dniach września budynek szkoły służył jako koszary wojskom polskim. Po zaciętych walkach armii "Poznań" i "Pomorze" z Niemcami w Bitwie nad Bzurą nasze miasto zostało zajęte przez hitlerowskiego okupanta. Od 1940 r. władze niemieckie przeniosły z Ozorkowa do budynku na Solnej część swoich urzędów. W początkowym okresie okupacji władze niemieckie zezwoliły na uruchomienie polskich szkół, zakazano jednak nauczania historii i geografii Polski oraz śpiewu. Zwiększono natomiast nauczanie języka niemieckiego do pięciu godzin tygodniowo w klasach V-VII. Niestety polskie szkoły nie funkcjonowały zbyt długo. Już 18 stycznia 1940 roku ukazało się zarządzenie landrata powiatu łęczyckiego E. Vogla, które nakazywało w ciągu trzech dni zamknięcie polskich szkół. W tym miejscu trzeba podkreślić, że młodzież z Łęczycy i jej okolic nie pozostały bez nauki. Znaleźli się bowiem ludzie, którzy mimo grożącego im niebezpieczeństwa, narażając własne życie i życie najbliższych, zorganizowali tajne nauczanie.

Po wyzwoleniu w budynku umieszczone władze administracyjne powiatu łęczyckiego i dopiero pod koniec 1945 r. budynek ponownie oddano szkołom: Szkole Powszechnej nr 1 (SP nr1), Szkole Powszechnej nr 2 (SP nr 2) i Szkole Ćwiczeń. Warto dodać, że Szkoły Powszechne (SP) stały się Szkołami Podstawowymi siedmioklasowymi (SP) dopiero od roku szkolnego 1947/1948.

Później odbywały się w nim również zajęcia Wieczorowej Szkoły Powszechnej dla Dorosłych, Liceum Pedagogicznego (LP) i zorganizowanego przy nim Gimnazjum Ogólnokształcącego (po reformie 11 - letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego (klasy I-VII) i Licealnego (klasy VIII-XI), następnie LO).

Od roku szkolnego 1966/67 Liceum Ogólnokształcąca przeniesiono do własnego budynku przy ulicy Konopnickiej. Od tego momentu Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 dysponowały w całości wszystkimi pomieszczeniami dydaktycznymi w budynku przy ulicy Szkolnej. W 1966 roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Jego inicjatorką była kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 2 – J. Rejment. Budowę sali zakończono po pięciu latach. W 1972 roku Szkołę Podstawową nr 2 przemianowano na Gminną Szkołę Zbiorczą w Łęczycy, podporządkowując jej wszystkie szkoły podstawowe z obszaru gminy Łęczyca. W 33 rocznicę wyzwolenia Łęczycy, w dniu 18 stycznia 1978 roku Zbiorcza Szkoła Gminna otrzymała imię Bohaterów Bitwy nad Bzurą, a 7 czerwca 1986 roku Szkole Podstawowej nr 1 nadano imię Janusza Korczaka.

W wyniku reformy systemu oświaty w 1999 roku dwustopniowy system szkolnictwa przekształcono w strukturę trzystopniową. W jej wyniku od 1 września 1999 roku rozpoczęło swą działalność Gimnazjum w Łęczycy. W budynku przez pierwsze dwa lata działała jeszcze Szkoła Podstawowa nr 2. Od 1 września 2001 roku w budynku przy ulicy Szkolnej 4 działa samodzielnie gimnazjum. Baza placówki zaczęła się zmieniać. Utworzona bibliotekę z czytelnią, kuchnię i stołówkę dostosowano do potrzeb dużej szkoły. W kolejnych latach wykonano termomodernizację budynku, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano korytarze i wymieniono instalację elektryczną budynku. Pierwszym dyrektorem placówki była Elżbieta Sterlińska, która sprawowała to stanowisko w latach 1999-2003. Następnie dyrektorem została Wanda Lepczak w latach 2003-VI 2004, Beata Muszyńska w VII i VIII 2004. Od roku szkolnego 2004/2005 dyrektorem jest Wanda Lepczak. Funkcję wicedyrektorów sprawowali: Ryszard Ziarkowski w latach 1999-2009 oraz Marzena Michalska od roku 2003.

Dzień 2 czerwca 2006 roku stał się jednym z najważniejszych w historii szkoły. To właśnie wtedy otrzymała imię Wielkiego Polaka – Jana Pawła II, który jest powszechnie uznanym, niekwestionowanym autorytetem dla współczesnej młodzieży. To ona sama zadecydowała o wyborze Patrona. Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez biskupa łowickiego ks. Andrzeja Franciszka Dziubę, który poświęcił ufundowany przez Radę Rodziców sztandar. Podczas przejścia do szkoły młodzież zapaliła znicze w Alejach Jana Pawła II. Na budynku gimnazjum została poświęcona tablica z wizerunkiem Patrona. Odsłonięcia dokonał jej fundator, burmistrz naszego miasta - Krzysztof Lipiński. Dalszy ciąg uroczystości odbywał się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor Wanda Lepczak powitała zgromadzonych gości, a przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Urbański odczytał akt nadania imienia szkole. Po wbiciu w drzewce sztandaru okolicznościowych „gwoździ” rodzice przekazali sztandar społeczności szkolnej. Z rąk pani dyrektor przyjął go poczet sztandarowy młodzieży. Następnie odbył się akt ślubowania uczniów i premierowe odśpiewanie hymnu szkolnego, który napisali nauczyciele gimnazjum – Państwo Ewa i Jerzy Pawałowscy. Uświetnienie uroczystości stanowił program artystyczny pt. „Piotr” wykonany przez młodzież, a reżyserowany przez wspomnianych już nauczycieli. Zwieńczeniem spektaklu było odśpiewanie „Barki”. To ogromne przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez władze oświatowe i kościelne oraz przybyłych gości i przyjaciół szkoły. Dzień ten zapadł głęboko w sercach młodzieży i dorosłych.

Obecnie budynek gimnazjum należy do najbardziej funkcjonalnych i najlepiej wyposażonych w naszym mieście. Posiada trzydzieści odnowionych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny sali lekcyjnych. Wśród nich dwie pracownie informatyczne, w których uczniowie mają możliwość poznawania świata komputerów w oparciu o oprogramowanie firmy Apple oraz Microsoft. Każda sala lekcyjna i pomieszczenia administracyjne posiadają dostęp do Internetu. Na uwagę zasługuje pracownia dedykowana do nauczania nowego, innowacyjnego przedmiotu jakim jest mechatronika. Szkoła posiada również bardzo dobrą bazę sportową. W jej skład wchodzą sala gimnastyczna oraz nowoczesna, oddana do użytku w 2007 roku hala sportowa.

--------------------
1 Według dokumentu, który ocalał po wojnie i znajduje się w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy, Statut podatku na budowę szkół powszechnych w Łęczycy, 1922 r., dnia 19 października 1920 r. - na wniosek Magistratu - Rada Miejska podjęła decyzję o przystąpieniu do budowy obiektu dla szkół powszechnych. 17 lutego 1921 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło plany wykonawcze budowy szkoły (jeden pawilon z 13 salami i zapleczem sanitarnym), które zostały przesłane do zatwierdzenia przez Dyrekcję Robót Publicznych w Łodzi. W 1922 r. powołano Komitet Budowy Szkół Powszechnych w Łęczycy. Miasto otrzymałoby na budowę szkoły 50% dotacji ze Skarbu Państwa, pozostałą kwotę należałoby zdobyć, zaciągając kredyt. W dokumencie Statut podatku na budowę szkół powszechnych w Łęczycy z 1922 r. mamy informację o opodatkowaniu osób fizycznych na budowę szkoły.

2 W 1926 r. budynek nie był jeszcze wykończony. Zgodnie z danymi umieszczonymi w monografii Łęczycy (Łęczyca. Monografia miasta do 1990 r., s.198), budynek przy ul. Solnej (dziś: Szkolnej 4) wzniesiono w 1930 r. i umieszczono w nim od 1930 r. do 1940 r.(18 stycznia) – trzy szkoły powszechne (1,2,3), a rok później (1931) Szkołę Ćwiczeń.

Serdeczne podziękowania za bezcenną pomoc w przygotowaniu tekstu kieruję dla Pani Lucyny Sztompki - Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Pani Alicji Lisieckiej - nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Pani Marii Szałapskiej - nauczycielki języka polskiego.

autor: Łukasz Cybulski
nauczyciel informatyki i mechatroniki
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej