Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Uroczyste zakończenie klas szóstych w łęczyckich szkołach podstawowych

26 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy odbyło się uroczyste zakończenie roku dla klas szóstych. Na uroczystościach obecni byli: Burmistrz Miasta Łęczyca – Andrzej Olszewski oraz Sekretarz Miasta – Renata Brygier. Burmistrz naszego miasta złożył wszystkim uczniom gratulacje za osiągnięte wyniki w nauce, życząc przy okazji spokojnych i bezpiecznych wakacji oraz dalszych sukcesów – już w gimnazjum. Przyłączamy się do życzeń – wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji oraz dalszych sukcesów w nauce. 

SP3                                                   SP4

więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich w Gimnazjum

W środę 25 czerwca odbyło się w naszym gimnazjum Uroczyste Zakończenie Roku uczniów klas trzecich. Część oficjalna imprezy rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego oraz uroczystym polonezem w wykonaniu uczniów klas trzecich. Kolejnymi punktami uroczystości były okolicznościowe przemówienia Pani Dyrektor – Wandy Lepczak oraz Burmistrza naszego miasta – Pana Andrzeja Olszewskiego. 

więcej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do:

• rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin);

• rodzin zastępczych;

• rodzinnych domów dziecka.
więcej

Dodatkowe patrole policji na terenie miasta

25 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta Łęczyca - Andrzej Olszewski i Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy - insp. Paweł Karolak podpisali porozumienie, mające na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i popełniania wykroczeń oraz poprawę porządku w Łęczycy. Od lipca do grudnia 2014 roku zwiększy się liczba patroli policjantów poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych. Miasto Łęczyca przekazało Komendzie Powiatowej Policji kwotę w wysokości 6.000,00 zł na ten cel. Do zakresu działania w trakcie pełnionej służby ponadnormatywnej należy w szczególności: przeprowadzenie kontroli miejsc grupowania się osób naruszających ład i porządek publiczny, uzyskiwanie informacji o zjawiskach patologicznych podczas przeprowadzanych rozmów ze społecznością lokalną, zabezpieczenia imprez i festynów organizowanych na terenie Łęczycy, przeprowadzenie kontroli miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu w celu ujawnienia osób naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w celu zapobiegania takim zachowaniom, reagowanie na wszelkie zachowania niezgodne z przepisami.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 312

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 16:00 dnia 25.06.2014 do godz. 04:00 dnia 26.06.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Największa intensywność opadów na południu i wschodzie województwa. Prognozowana wysokość opadów od 20mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% .

PCZK w Łęczycy J. Ożadowicz

więcej

Wyjazd mieszkańców Łęczycy do Rillieux – la – Pape

25 czerwca 2014 roku grupa 50 mieszkańców Łęczycy wyruszyła do miasteczka partnerskiego Rillieux-la-Pape we Francji. Tegoroczny wyjazd zbiegł się z jubileuszem 15 – lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy Łęczycą a Rillieux-la-Pape. W programie wycieczki znajdzie się wiele atrakcji, m.in.: zwiedzanie Lyonu, spotkanie w dzielnicy la Roue na święcie dzielnic (wspólne tańczenie Krakowiaka i Poloneza oraz degustacja polskich produktów przygotowana na specjalnym stoisku należącym do naszego miasta), czy też wyjazd do Manady Lafon w Saint-Nazaire-de-Pezan w Camargue. W trakcie pobytu odbędą się również wernisaże trzech wystaw: zdjęć Grzegorza Sawickiego „Czy znasz dolinę Bzury”, Historii Polski i miast bliźniaczych, a także rysunków uczniów szkół z Łęczycy i Rillieux-la-Pape „Francja w oczach polskiego dziecka” i „Polska w oczach francuskiego dziecka”.
więcej

Wolne miejsca na 12-dniowy wakacyjny wyjazd do Załęcza Wielkiego

1. Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji prozdrowotnej jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Łask w ramach projektu „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska. 2. Naborem na terenie Miasta Łęczyca zajmuje się Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy (II piętro, pokój nr 38) tel. (0-24) 721-03-34. 3. W wypoczynku mogą brać udział dzieci w wieku 8-17 lat, uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
więcej

Konkurs fotograficzny "LUDZKIE ŁÓDZKIE"!

Pokażcie, jak można spędzać czas w naszym regionie, weźcie udział w konkursie i zgarnijcie atrakcyjne nagrody! Wystarczy, że wejdziecie w naszą aplikację konkursową i wyślecie zdjęcie przedstawiające formy spędzania wolnego czasu w regionie łódzkim. Reszta zależy już tylko od Was. Czy na zdjęciu będziecie Wy czy przypadkowi ludzie. Czy przedstawiać ono będzie aktywną formę spędzania wolnego czasu czy może bardziej „spokojną”. Na wycieczce, festynie, koncercie, wystawie, spacerze. Pokażmy nasz region od jak najlepszej strony! Pokażmy, jak olbrzymi wachlarz możliwości daje turystom nasze województwo. Zapraszajcie znajomych do brania udziału i głosowania na najlepsze fotografie! DO DZIEŁA! Więcej informacji na stronie internetowej www.rotwl.pl.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób /Zarządzenie Nr 120.83.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób/ – dokonano wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 8 realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD w Łęczycy” oraz przyznano środki publiczne na realizację w/w zadania w kwocie: 45.000,00 zł.
więcej

Dni Kultury Staropolskiej - Koncert muzyki baroku


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego22 czerwca 2014 roku w Klasztorze Ojców Bernardynów w Łęczycy odbył się, zrealizowany w ramach Dni Kultury Staropolskiej, koncert „Piękno muzyki baroku”. Przed łęczycką publicznością wystąpili: Justyna Skatulnik (skrzypce barokowe), Joanna Dzidowska (wiolonczela barokowa), Joanna Cyrulik (klawesyn) oraz Marek Nahajowski (flet prosty). Artyści, ubrani w stroje z epoki baroku, zaprezentowali utwory kompozytorów polskich (Adam Jarzębski, Marcin Mielczewski, Stanisław Sylwester Szarzyński) i z Polską związanych (Georg Philipp Telemann). 

więcej

XX Jubileuszowe Spotkania z Modą na Zamku


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoWieczorne - pełne atrakcji, wspomnień i świętowania, jubileuszowe Spotkania z Modą na Zamku za nami. Chociaż pogoda tym razem nie rozpieszczała, łęczycka publiczność nie zawiodła i licznie wypełniła zamkowy dziedziniec. Wyjątkowa XX edycja imprezy zgromadziła równo 20 kolekcji konkursowych nieprofesjonalnych projektantów mody, którzy walczyli o główną nagrodę – Złoty Guzik Boruty. Nie były to jedyne pokazy ciekawych i oryginalnych strojów. Oprócz młodego pokolenia projektantów zaprezentowali się także doświadczeni i uznani profesjonaliści – Zygmunt Łukasiewicz, Ewa Nagórska, Beata Cholewa- Mazurowska i znana z programu Project Runway, poprzednia laureatka Spotkań z Modą – Natalia Ślizowska. Główną „pozamodową” atrakcją wieczoru był koncert Stanisława Soyki. 

więcej

Sesja nr XLII Rady Miejskiej

Zapraszam na sesję nr XLII Rady Miejskiej w Łęczycy w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 1615, która odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.


 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

 4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Miasta.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2014 – 2020.


 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2013r oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca za rok 2013.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2013.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 Gminy Miasta Łęczyca.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca”


 12. Zapytania i wolne wnioski.


 13. Sprawy różne.


więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 1615 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łęczycy w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek posiedzenia:


 1. Informacja o działalności Domu Kultury w Łęczycy w roku 2013.


 2. Opinia Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2014 – 2020.


 3. Opinia projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca.


 4. Sprawy różne.


więcej

Posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej

Zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2014r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miejskiej w Łęczycy w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Porządek posiedzenia:


 1.   Rozpatrzenie wniosków w sprawie odroczenia terminów zapłaty, rozkładania na raty wierzytelności z tytułu wynajmowania, użytkowania oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.


 2. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.


 3. Opinia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020.


 4. Sprawy różne.


więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 58